Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. člen

Storitve firme Kocka, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) obsegajo tržne storitve prodaje blaga in storitev. Pogoji in način prodaje storitev in blaga so določeni z zakoni in predpisi Republike Slovenije. Ob nakupu storitev in blaga se naročnik strinja s pogoji, ki jih določi ponudnik – izvajalec. Osnova za naročilo je praviloma naloga, ki jo izvajalec izdela odplačno na osnovi naročila naročnika, spremembe in razširitve naročila, ki se pojavijo kasneje, izvajalec zaračuna posebej. Naročnik s podpisom pogodbe ali s podelitvijo naročila izjavlja, da je predmet pogodbe oz. naročila pregledal, in da storitve ali blago ustrezajo njegovim zahtevam.

2. člen

Izvajalec bo pripravljal in opravljal storitve ob tesnem sodelovanju z naročnikom. Skupni dogovori in odločitve (o pristopu k izdelavi projekta oz. storitve, o določitvi parametrov, o ev. spremembah…) se, če je le mogoče, določijo pisno z zapisnikom. Pogodbeni stranki pa se zavezujeta, da bosta za posamezen dogovorjen projekt oz. storitev zagotavljali kontinuiteto (dograjevanje, vzdrževanje …). Pogodbeni stranki druga drugo vzajemno obveščata o kakršnihkoli okoliščinah, ki bi ovirale napredovanje dogovorjenega projekta, in obe storita vse ukrepe, da bi se dosegel prvotni cilj zastavljene naloge.

3. člen

Naročnik izvajalcu da na razpolago vse podatke, ki so potrebni za izdelavo projekta – programa, kot tudi zagotovi možnost testiranja programa. Naročnik se zavezuje, da bo na lastne stroške poskrbel, da bodo ob dogovorjenem terminu na lokaciji naročnika na razpolago testni podatki, kvalificirani delavci naročnika ter naprave za testiranje.

4. člen

Vsakokratni predmetni del izdelane programske opreme oz. nadgradnjo programa mora naročnik prevzeti najkasneje v treh tednih po dobavi, naročnik prejem potrdi pisno z zapisnikom o uspešno opravljenem testiranju na testnih podatkih naročnika. Da je programska oprema prevzeta s strani naročnika se šteje, v primeru, da naročnik pisno ne potrdi prevzema, s potekom zadnjega dne navedenega roka, v vsakem primeru pa se šteje za prevzeto, ko naročnik programsko opremo uporabi v produkcijskem sistemu.

Naročnik morebitne napake ki se morda pojavijo, sporoči izvajalcu dokumentirano, izvajalec pa v najkrajšem možnem času napako odpravi. Napake, ki so nastale in niso krivda izvajalca (npr. napaka na strojni opremi, napačno določena funkcionalna specifikacija, napačno uporaba programske opreme…) lahko izvajalec odpravi in jih dodatno zaračuna.

5. člen

Na poziv naročnika izvajalec poda oceno o ustreznosti strojne opreme, operacijskih sistemov, s katerimi razpolaga naročnik, da se ugotovi, ali bodo naprave omogočale ustreznost programov za želje naročnika. Stroški testov, namestitvenih del itd. se obračunajo po dejanskem strošku. Naročnik sam nosi stroške in tveganja za tekoče delovanje opreme oz. naprav, stroške zavarovanja podatkov, zaščite proti neupravičenemu vdoru ter napadu virusov.

6. člen

Naročnik je zavezan opraviti temeljito testiranje programske opreme, ter preizkusiti sistem v obsegu in na način kot se bo uporabljal v poslovanju. Prenos programske opreme v poslovanje naročnika praviloma opravi naročnik sam na lastno odgovornost, na lastno odgovornost pa tudi prične uporabljati programsko opremo.

7. člen

Po izročitvi oz. zagonu programske opreme izvajalec poskrbi za svetovanje in vzdrževanje programske opreme. O obsegu storitev vzdrževanja programske opreme skleneta stranki pogodbo o vzdrževanju programske opreme.

8. člen

Cene se glasijo v EUR brez DDV ter veljajo za posamično predmetno naročilo. V ponudbah oz. računih navedene cene zavezujejo do datuma – veljavno do: …..

Vsaka ponudba oz. račun se nanaša na posamezno predmetno naročilo.

V ceni je praviloma všteto svetovanje naročniku, predstavitev in izročitev blaga. V dogovoru z naročnikom se blago dostavi na naslov naročnika. Izvajalec individualno priznava popuste za posameznega naročnika.

Cena blaga se oblikuje na podlagi tržnih razmer za posamezno predmetno naročilo.

Cena storitve se oblikuje za vsako posamezno naročilo, praviloma pa vključuje, svetovanje, projektno nalogo, izvedbo storitve po željah naročnika, v primeru potreb razvojna, testna ter produkcijska uvedba pri naročniku. Za kasnejše vzdrževanje se sklene dodatna pogodba, kjer se zaračunava vzdrževanje v skladu s potrebami posameznega programa.

Cene za storitve izvajalca zavezujejo 30 dni od izdelave ponudbe oz. od objave cenika (velja tudi odjava na internetni strani izvajalca), razen če je na ceniku ali ponudbi drugače določeno. Izvajalec lahko v svojih urnih postavkah upošteva nastalo povečanja stroškov dela in materiala, kar mora naročniku sporočiti najmanj 30 dni pred njihovo uporabo. Šteje se, da je naročnik takšna zvišanja sprejel vnaprej, če le ti ne presegajo 10 % na letni ravni. Storitve, ki jih naročnik želi in presegajo prvotno dogovorjeni obseg, izvajalec zaračuna po aktualnih veljavnih urnih postavkah. Storitve, ki jih izvede izvajalec na željo naročnika zunaj normalnega delovnega časa (od ponedeljka do petka od 08.00 – 16.00 ure), se dodatni stroški zaračunajo posebej.

Potne stroške, dnevnice, ev. stroške prenočitve, stroški za delo izven delovnega časa, za nočno delo se naročniku zaračunajo posebej v skladu z veljavnimi normativi

9. člen

Izvajalec si prizadeva izpolniti dogovorjene roke, kolikor je to mogoče. Pri tem je naloga naročnika, da popolnoma opravi in sodeluje pri vseh potrebnih delih, ki omogočajo izpolniti dogovorjene roke. Izvajalec ne odgovarja za zamude pri dobavi in za zvišanja cen, do katerih pride zaradi napačnih, nepopolnih ali naknadno spremenjenih podatkov, ki jih da na razpolago naročnik, ki tudi nosi dodatne stroške, ki bi nastali zaradi tega. Zaradi nepredvidenih dogodkov, lahko vsaka od pogodbenih strank predlaga določitev novih rokov.

10. člen

Od predmetnega naročila lahko naročnik odstopi, če izvajalec prekorači dogovorjen dobavni rok, vendar le ob najmanj 14-dnevnem podaljšanju roka za izpolnitev. Odstop naročnik izvajalcu sporoči s priporočenim pismom, če izvajalec tudi znotraj podaljšanega roka dogovorjene storitve ni izpolnil v bistvenih delih. Odstop od že opravljenih del in dobav ter storitev (delnih) ni možen in je izključen.

11. člen

Izvajalec bo programsko opremo zaračunal v skladu s ponudbo, storitve bo zaračunaval sproti oz. bo račun izdal enkrat mesečno. Račune, vključno z zaračunanim davkom na dodano vrednost plača naročnik od prejema računa v roku navedenem na računu. Spoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov je pogoj za izvedbo dobav, izpolnitve pogodbe oz. naročila.

Zaradi neupoštevanja dogovorjenih plačil sme izvajalec v roku treh dni po pisnem opozorilu ustaviti tekoča dela, odklopiti programsko opremo in odstopiti od pogodbe. Naročnik nosi vse stroške, ki so povezani s tem. V primeru, da naročnik zamudi s plačilom, izvajalec zaračuna naročniku zamudne obresti v višini zakonsko določenih zamudnih obresti in stroške opominjanja. Na blagu, izdelkih – storitvah ter dokumentaciji namenjeni naročniku kot uporabniku ima izvajalec lastninsko pravico do popolnega plačila.

Naročnik dolžnika opozori na zamudo plačila in mu določi rok plačila. Če dolžnik kljub opominu ne poravna obveznosti, ga izvajalec opozori na možno vložitev tožbe za izvršbo. Izvajalec si hkrati pridržuje pravico brez naknadnega opozorila dolžniku, onemogočiti oz. izklopiti nemoteno delovanje sistema ali uporabo storitve.

 

12. člen

Vsakršno omogočanje uporabe programske opreme tretjim osebam je v skladu z zakonom o avtorskih pravicah izključeno. Vse avtorske in avtorski sorodne pravice na dogovorjenih dobavah programov, dokumentacije…pripadajo izključno izvajalcu oz. njegovim dajalcem licence, v kolikor niso bile skupaj s pravico uporabe izrecno prenesene na naročnika. Naročnik pridobi zgolj pravico, da programsko opremo po plačilu, opravljenem v skladu s pogodbo, v nespremenjeni obliki uporablja izključno za lastne potrebe in namene, samo za sisteme naročnikove strojne opreme ter v obsegu, ki ustreza pridobljenemu številu licenc.

Naročnik se strinja, da mora, če kljub pisnemu opominu izvajalca ne poravna svojih obveznosti po pogodbi, na pisno zahtevo izvajalca opustiti uporabo neplačane programske opreme oz. neplačanega dela programske opreme. Naročnik se strinja, če kljub pisnemu opominu izvajalca ne poravna svojih obveznosti iz dogovora, da izvajalec odklopi iz uporabe programsko opremo, bodisi zaradi neplačila programske opreme bodi zaradi neplačila vzdrževanja programske opreme. S sodelovanjem pri podajanju podatkov za izdelavo programske opreme naročnik ne pridobi nobenih pravic do te programske opreme. Vsaka kršitev avtorskih pravic izvajalca ali dajalca licence ima za posledico popolne odškodninske zahtevke. Naročnik sme izdelati kopije za namene arhiviranja in zavarovanja podatkov pod pogojem, da v programski opremi ni vsebovana izrecna prepoved izvajalca oz. dajalca licence in da so vsi zaznamki glede kopiranja in izjav o lastninskem pridržku nespremenjeno preneseni na te kopije.

13. člen

Izvajalec bo brezplačno v primernem oz. najkrajšem možnem roku odpravil vse napake, ki so bile storjene po njegovi krivdi, in ki se pojavijo v garancijskem roku šestih mesecev po začetku obratovanja programske opreme. Odgovornost izvajalca velja za napake, ki so sporočene v roku treh delovnih dni po tem, ki se napake pojavijo. Če izvajalcu nastanejo stroški ob neutemeljeni ugotovitvi naročnika, da so nastale napake, izvajalec nastale stroške naročniku zaračuna posebej. Napake za katere odgovarja naročnik bo izvajalec odpravil proti plačilu; to velja tudi za odpravo napak, če je naročnik sam ali tretja oseba opravila poseg v program – spremembe programa, dopolnitve, drugi posegi. Izvajalec ne jamči za napake, nedelovanje in nastalo škodo, ki so posledica napačnih osnovnih podatkov, ki jih je podal naročnik, ali zaradi nestrokovne uporabe. Izvajalec ne jamči za napake, ki nastanejo zaradi neustrezne ali poškodovane strojne opreme, nosilcev podatkov itd. Če naročnikovi izvajalci ali tretje osebe naknadno spremenijo program, je izvajalcev izvzet iz vsakršne odgovornosti s svoje strani.

Naročnik na lastno odgovornost skrbi za zavarovanje programov in podatkov v zvezi z instalirano programsko opremo.

14. člen

Poslovna skrivnost, zaščita podatkov

V času trajanja pogodbe ali po njenem prenehanju pogodbeni stranki – naročnik, izvajalec, ne bosta tretjim osebam posredovali podatkov o vsebini njunih pogodbenih dogovorov; pogodbeni dogovori se štejejo za poslovno skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost predračuni oz. ponudbe izvajalca, interne informacije, podatki o pogodbenih strankah, s katerimi sta bili stranki seznanjeni v času sodelovanja. Če ena od pogodbenih strank želi objaviti karkoli z zvezi z dogovorjenim delom, mora za vsako objavo (sem štejejo tudi ustne objave, ustna posredovanja podatkov) pridobiti pisno soglasje nasprotne pogodbene stranke.

15. člen

Reklamacije, zavrnitev računa

Naročnik lahko v primeru, da se ne strinja s količino ali vrsto storitve oz. dobave blaga, ki mu je zaračunana, izvajalcu v roku 8 (osem) dni od prejema računa, pošlje obrazložen pisni ugovor oz. reklamacijo. Reklamacija mora biti vsebinsko natančno obrazložena v skladu s pravili, ki so predpisani za vložitev reklamacije. Pavšalna reklamacija ni dopustna in ne zadošča. Obrazloženo pisno reklamacijo lahko izvajalcu dostavi osebno, priporočeno po pošti ali preko elektronske pošte.

Če stranka na spoštuje oblike reklamiranja in zamudi naveden rok 8 dni za vložitev reklamacije, bo izvajalec zamujeno reklamacijo zavrnil brez obrazložitve in naročnik izgubi pravico iz naslova reklamiranja ter je tako dolžan izvajalcu plačati račun v roku in znesku, ki sta navedena na računu.

Izvajalec se obvezuje, da bo pravilno vloženo reklamacijo obravnaval in naročniku odgovoril v 8 (osmih) dneh.

16. člen

V primeru neplačila posameznega mesečnega zneska, izvajalec pošlje naročniku oz. uporabniku opomin. Če tudi po opominu naročnik oz. uporabnik ne plača svoje obveznosti lahko izvajalec začasno odklopi neplačane servise. Stroški ležarine za strojno opremo, mesečno znašajo 30 % vrednosti kalkulacije, za storitve virtualnega strežnika pa se tudi po odklopu polni znesek in sicer zaradi rezervacije kapacitet virtualnih sistemov na oblaku, in sicer do datuma prekinitve pogodbe. Ponovni priklop posameznega servisa izvajalec zaračuna po svojem ceniku.

17. člen

Tu navedeni splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve, ki jih izvajalec Kocka d.o.o. Naročnik kot sopogodbenik jih s podpisom pogodbe ali z njihovim sprejemom, ne da bi jim ugovarjal, v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba pa s sprejemom blaga ali storitev, ne da bi jim ugovarjal (izvršitev pogodbe), priznava tudi za morebitne nadaljnje posle med strankama.V primeru razlike med splošnimi pogoji naročnika in temi pogoji, veljajo ti splošni pogoji, razen če je med strankama sklenjen drugačen dogovor. Spremembe ali dodatne dogovore je potrebno pisno potrditi in ti veljajo le za vsakokraten posamičen posel. Če so posamična določila teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna, to ne vpliva na njihovo načelno pravno veljavnost, stranki v tem primeru skleneta dogovor, ki bo kolikor se le da, blizu neveljavni določbi.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 3. 2012 dalje.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close